حكيمي و آب پيكر امر آموزش ناظران را برعهده داشته و طي اين كلاس موارد مورد نياز را به ناظران آموزش دادند . در اين جلسه توجيهي ناظران صندوقها با نحوه اخذ رأي و چگونگي برگزاري يازدهمين انتخابات شوراها آشنا شدند .
شايان ذكر است انتخابات شوراها در دو شهر ميبد و بفروئيه و يازده روستا برگزار مي شود .