توزيع 7000 بن خشكسالي به افراد روستايي و آسيب ديده از خشكسالي در ميبد
با تشكيل ستاد اجرايي توزيع بن خشكسالي در شهرستان، مقرر شد به افراد روستايي ساكن در روستا و طبق دستورالعمل ارسالي از استان به خانوارهاي يك و دو نفره يك قطعه بن، خانوارهاي سه و چهارنفره دو قطعه بن و خانوارهاي پنج نفره و بالاتر سه قطعه بن توزيع گردد.
اعضاي ستاد اجرايي توزيع بن خشكسالي شامل فرماندار به عنوان رئيس ستاد، مسئول بسيج سازندگي به عنوان عامل توزيع بن، بخشدار مركزي و مدير جهاد كشاورزي به عنوان اعضاي ستاد و رئيس كميته امداد به عنوان دبير ستاد و نظارت و پيگيري طرح بوده و در ضمن از شوراهاي اسلامي روستا و دهياران نيز جهت شناسايي افراد مورد نظر استفاده گرديد.
ارزش ريالي هر قطعه بن 14800 تومان و شامل 10 كيلوگرم برنج، 8/1 كيلوگرم روغن، 3 كيلوگرم قند و شكر و 2 كيلوگرم حبوبات مي باشد و يك بسته ماكاروني 500 گرمي نيز توسط فروشگاه رفاه به سبد كالا اضافه و بدون پرداخت هرگونه وجهي به مشمولين طرح تحويل مي گردد.