تغيير نام دانشكده الهيات

از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري، دانشكده الهيات ميبد به مركز آموزش عالي ارتقا يافته است و از اين پس اين دانشكده با نام مركز آموزش عالي ميبد شناخته مي شود .