تعيين تكليف كارگاههاي مزاحم شهري پس از 14 سال

جلسه كارگاههاي مزاحم شهري در دفتر فرماندار و با حضور شهردار، شوراي شهر، بازرگاني و مجامع امور صنفي در خصوص بررسي مجدد مشكلات و تنگناهاي موجود بر طرح انتقال كار گاههاي مزاحم شهري به خارج از شهر برگزارشد .

در پي بحث و گفتگو هاي انجام شده در اين جلسه با نظر فرماندار مصوب گرديد با توجه به حجم بالاي كار شهرداري (مجري طرح) اجراي اين طرح به متولي اصلي آن كه مجامع امور صنفي مي باشد واگذار شده و بقيه ارگانها از جمله شهرداري جهت حمايت از طرح و همكاري با اين مجمع اقدام نمايند .

طرح كارگاههاي مزاحم شهري در سال 1373 كليد خورده است ولي تا بحال پس از گذشت 14 سال هنوز سرانجامي نداشته است . اين طرح با هدف انتقال كارگاههاي داخل شهر كه به گونه اي آرامش مردم را مختل مي كنند به محل مشخصي در جاده راه آهن ميبد آغاز شده است .