با واحدهاي آزد پز فاقد پروانه كسب برخورقانوني مي شود
همچنين دراين جلسه نسبت به كنترل ونظارت در مسائل بهداشتي نانوايي ها ، كيفيت و وزن چانه خميرنان تاكيد شد .
 بازرسي دوره اي و نظارت كافي برعملكرد نانوايي ها ، رسيدگي به درخواست هاي مجوزنانوايي و مشكلات موجود درنانوايي ها ازديگربحث هاي مطرح شده دراين جلسه بود .