با حضورفرماندارميبد برنامه هاي دستگاههاي مختلف شهرستان ميبد درهفته دولت بررسي شد

متاسفانه به علت ضعف روابط عمومي دستگاهها ، اطلاع رساني مناسب درخصوص عملكرد دستگاهها ارائه نمي شود .

فرماندارميبد افزود : مردم زماني كه متوجه شوند دستگاهها تلاششان درجهت انجام مطالبات بحق آنها است ؛ احساس دلبستگي به سيستم اداري و نظام پيدا مي كنند .

مشعلچي رئيس كيته امداد امام خميني نيزدراين جلسه كلنگ زني مجتمع فرهنگي و تربيتي را ازبرنامه هاي اين اداره درهفته دولت بيان كرد .

گفتني است : افتتاح كانون همياري مهدهاي كودك مركزتوانبخشي آيت الله حائري و افتتاح دفترتوسعه محلي ده آباد طرح فقرزدايي ازاداره بهزيستي ، نورپردازي قلعه مهرجرد ازاداره ميراث ، مراسم ميثاق با شهداء گلزارفيروزآباد و تيراندازي ازبسيج ادارات ، افتتاح رمپ 5/1 كيلومتري جاده درين ، احداث پل ركن آباد ، احداث پل شهرك شهداء و بهسازي محورميبد – ندوشن، آسفالت شهرك فجربيده ، آسفالت خيابان مهرآباد وركن آباد ازاداره راه ، افتتاح 20 واحدي شهرك فجربيده ازاداره مسكن و شهرسازي ازبرنامه هاي دستگاهها درهفته دولت ازآنها نام برده شد .