با اعلام آغازاجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها و قيمت حامل هاي انرژي كميته حمل ونقل درشهرستان ميبد تشكيل جلسه داد

محمدرضا رجايي فرماندارميبد دراين جلسه گفت : اقتصاد پويا نيازمند الگوي مصرف ، افزايش بهره وري ، تخصيص بهينه منابع و اجراي عدالت اقتصادي است و همه بايد دولت را دراجراي هرچه بهتر طرح هدفمندسازي يارانه ها كمك كنيم

رجايي افزود : همانطوركه براي انقلاب ونظام هشت سال جنگيديم براي استحكام نظام اسلامي هم كه با چالش جدي درراستاي اقتصاد پويا روبروست بايد تلاش كنيم
فرماندارميبد برهوشياري مردم دربرابرشيطنت هاي دشمنان تاكيد كرد وافزود : مردم ما به حمدالله هوشيارند و استكبارودشمنان نظام را كه سعي دارند خدشه براجراي درست طرح هدفمندسازي يارانه ها دركشوروارد كنند نااميد خواهند كرد