دركنكورسراسري امسال كه دردانشگاه آزاد واحد ميبد برگزارشد؛ 832 نفرازدانش آموزان ميبد در5 گروه آزمايشي رياضي فيزيك ،‌علوم تجربي ، علوم انساني ، هنروزبان انگليسي شركت دارند .