گزارش تصويري از برگزاري همايش فرهيختگان ميبدي

گزارش تصويري از برگزاري همايش فرهيختگان ميبدي 5 فروردين 94 سالن دانشكده علوم قرآني ميبد .