هدايي رئيس ستاد انتخابات شهرستان ميبد

رئيس ستاد انتخابات شهرستان ميبد با اشاره به تمهيدات انديشيده شده درشهرستان ميبد براي برگزاري انتخابات قوي ، سالم وپرشورگفت : همه امورانتخابات،‌ طبق زمانبندي درشهرستان ميبد درحال انجام است و هيات اجرايي ونظارت با هماهنگي كامل مسائل را درشهرستان ميبد  دنبال مي كنند

وي افزود:تاكنون 4 جلسه هيات اجرايي شوراهاي شهروروستا ‌و3 جلسه هيات اجرايي انتخابات رياست جمهوري براي تعيين شعب اخذراي درسطح شهرستان تشكيل شده است
هدايي خاطرنشان كرد : همچنين 4  جلسه آموزشي براي عوامل اجرايي ونامزدهاي انتخاباتي و 2 مانورسراسري انتخابات براي گروه آي تي فرمانداري انجام گرفته است تا انشاالله يك انتخابات قوي وبدون نقص برگزارشود
رئيس ستاد انتخابات شهرستان ميبد با بيان اينكه كارتبليغات كانديداهاي رياست جمهوري ازسوم خرداد شروع شده است اما تبليغات نامزدهاي شوراهاي شهروروستا ازشانزدهم خرداد آغازمي شود تصريح كرد: اسامي نهايي نامزدهاي شوراهاي شهروروستا ازسيزدهم تا پانزدهم خرداد طبق برنامه زمانبندي ازطرف فرمانداري درسطح شهرمنتشروبه اطلاع عموم خواهد رسيد تا افراد فعاليت هاي تبليغاتي خود را ازشانزدهم تا بيست وچهارساعت مانده به برگزاري انتخابات انجام دهند
محمدرضا هدايي گفت : در اين دوره ازانتخابات تعداد 69 شعبه اخذ راي درسطح شهرستان ميبد كارراي گيري را انجام خواهند داد كه ازاين تعداد 54شعبه ثابت و14 شعبه سيارمي باشند
وي تصريح كرد : انشاالله مردم مومن ، متعهد وشهيد پرورشهرستان ميبد دربيست وچهارم خرداد ماه با حضورفراگيرخود درپاي صندوق هاي راي يك بارديگر، حماسه سياسي خلق خواهند كرد وبا انتخاب فرد يا افراد اصلح وشايسته درانتخابات رياست جمهوري وشوراهاي شهروروستا ، توطئه هاي دشمنان را خنثي خواهند كرد