نماینده مردم تفت ومیبد و فرماندارازایستگاه قطار و راه آهن میبد بازدید کردند

توسعه سالن انتظار،‌بهسازی محوطه و زیرگذرایستگاه راه آهن شهرستان میبد ازجمله کارهایی است که قراراست درسال جاری انجام شود

ایستگاه قطارراه آهن شهرستان میبد درحال حاضر دارای 36 نفرپرسنل مي باشد كه درسه شيفت مشغول خدمت هستند
گفتنی است دراین ایستگاه روزانه 2 قطاربرای نمازتوقف می کند