روابط عمومي فرمانداري ميبد از كليه خبرنگاران نشريات سايتها و خبرگزاريها دعوت نموده تا  در اين نشست حضور يابند