با پيوست چهلمين اداره به شبكه دولت عملا ميبد در امر توسعه شبكه دولت در شهرستانهاي استان يزد پيشگام اين تكنولوژي شد . ادارات ، نهادها ، ارگانهاي دولتي و دانشگاهها در اين شبكه جاي دارند و به امر اطلاع رساني مشغول مي باشند .
شايان ذكر است با تكميل چند پروژه در دست اقدام ، كليه ادارات و نهادهاي شهرستان ميبد شاهد برخورداري از شبكه دولت خواهند بود . تجهيز و راه اندازي اين شبكه تاكنون بالغ بر 2 ميليارد ريال هزينه در برداشته .