معاون فرماندار ميبد :


اين ساختمانها درچهارنقطه شهرستان ازجمله شهيديه ، بلواربسيج ، محدوده بلوارآزادگان ، بلوار22 بهمن و سيد الشهداء خانقاه ايجاد مي شود.
ساماندهي محوطه پيرچراغ بيده و احداث ترمينال برون شهري درمسيرهواشناسي ميبد دركوتاه مدت ازديگرمصوبات اين نشست بود .