مشاوروزیرراه وترابری از پروژه ریل آرای کویرمیبد بازدید کرد

این پروژه درزمینی به مساحت 240 هزارمترمربع و درسه فازتعریف شده است که فازاول تعمیرواگن باری ومسافری ، فازدوم تعمیرلوکوموتیو وفازسوم تولید واگن باری خواهد بود

گفتنی است : فازاول این پروژه درصورت تامین ریل مستعمل و اعتبارات لازم در4ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید

لازم به ذکراست : تا به حال بالغ بر750 میلیون تومان جهت حصارکشی و زیرساخت های اولیه هزینه شده است