در نشست شوراي مسكن ميبد


مديركل تعاون كارورفاه اجتماعي نيز به تشريح وظايف مجمع ، هيئت مديره و مدير عامل تعاوني مسكن مهرپرداخت وافزود : اگر هركدام ازاين گروه به خوبي به وظايف خود پايبند باشند دراجراي پروژه هيچ مشكلي به وجود نمي آيد .
معاون فرماندار هم درخصوص اجراي پروژه 75 واحدي مسكن مهرفاز 2 گزارش كامل از ابتدا ساخت وبرآورد مالي ومانده حسابي كه مشتركين فاز 2 بايد تا اتمام پروژه پرداخت كنند را ارائه كرد.
فاز دوم پروژه 75 واحدي مسكن مهرميبد با زيربناي 7500 مترمربع درحال حاضر80 درصد پيشرفت فيزيكي دارد .
ارائه اسناد مالي از زيرسازي ومحوطه سازي فاز سوم از سوي تعاوني مسكن فراگير ميبد ، تسويه حساب اعضاي فازدوم براساس متراژ ، تحويل واحدهاي فازدوم ظرف مدت 2 ماه ورفع مشكلات فازاول ازمصوبات اين جلسه بود.