مديركل كتابخانه هاي عمومي استان يزد ازصدوركارت ويژه عضويت كتابخانه اصناف وبازاريان خبرداد

با اجراي طرح هاتف كارت ويژه عضويت كتابخانه ها به اصناف وبازاريان صادرمي شود و اصناف با آن كارت مي توانند ازهركتابخانه ايي كه بخواهند كتاب تهيه كنند

علايي دراين جلسه با اشاره به اهميت كتاب وكتابخاني گفت : كتاب وكتاب خواني براي دانش آموزان ودانشجويان يك تكليف است و دراصل كتاب خانه هاي عمومي براي قشرعمومي مردم اعم ازبازاريان و اصناف است تا بتوانند با موضوعات مختلف كتاب ازقبيل داستان ، كتاب هایي درخصوص كسب وكارو دين  اطلاعات عمومي و اجتماعي خود را بالاببرند
مديركل كتابخانه هاي عمومي استان يزد افزود : علاوه بركتابهاي اجتماعي ، براي اصناف وبازاريان بسته هاي تخصصي درزمينه شغلي آنها فراهم شده است تا با مطالعه آن رفتارهاي اجتماعي و  مهارتهاي شغلي را فراگيرند
محمد رضا هدايي معاون فرماندارميبد دراين جلسه ضمن خيرمقدم بر اهميت كتاب وكتاب خواني تاكيد كرد وافزود : تعميم اين موضوع دربين اقشارعمومي مردم يك ضرورت است تا مردم ازوقت خود به بهترين نحو استفاده كنند