به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد :  جلسه بررسي سند راهبردي شهرستان ميبد با حضور فلاح معاون فرماندار در محل فرمانداري ميبد تشكيل شد .

در اين جلسه ابتدا هدايي ناظر اجراي  سند چشم انداز شهرستان ميبد در خصوص اهداف سند چشم انداز شهرستان با توجه به افق 20 ساله مطالب مبسوطي را بيان داشتند .

فلاح معاون فرماندار ميبد هدف از تشكيل جلسه را به تشريح بيان نمودند و از اعضاي جلسه خواستند سند چشم انداز را نقشه راه ادارات خود تلقي و برنامه هاي آينده دستگاه خود را بر اساس كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت تدوين نمايند و از بهترين كارشناسان خود براي پيگيري اين امر در نظر بگيرند .  

محبي مجري اين پروژه نيز در خصوص كليات سند چشم انداز مطالبي را بيان داشتند . در پايان اين جلسه زارع مدير اجرائي سند و شادان مشاور سند چشم انداز به سئولات حاظران پاسخ گفتند .

در پايان اين جلسه موارد ذيل به تصويب رسيد : 1 - مقرر گرديد اعضاي محترم كميته برنامه ريزي، سند راهبردي توسعه شهرستان را مطالعه و موارد پيشنهادي را درجلسه آينده كميته ها ارائه نمايند. 2 - مقررگرديد رؤساي ادارات برنامه هاي آينده دستگاه خود رابراساس سند چشم انداز تهيه نمايند.