با حضور در منزل شهيد جواهري :


فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج ، رئيس شبكه بهداشت و درمان ، مسئول  بسيج ادارات و رئيس بنياد شهيد در اين ديدار همراهي نمودند .

فرماندار ميبد با نثار فاتحه اي براي شهيدان علو درجات را و براي خانواده هاي محترمشان بهشت برين را  از خداوند متعال درخواست نمودند .