فرماندارميبد تسريع درروند ساخت وسازسالن وزشي ركن آباد را خواستارشد

وي افزود : متاسفانه عليرغم تامين اعتبارروند اتمام پروژه به كندي صورت مي گيرد .

رجايي تاكيد كرد : انتظارداريم : مسئولين جدي ترازپيمانكاراين پروژه ورزشي بخواهند با بكارگيري اكيب بيشتر درتسريع روند ساخت وسازاين سالن ورزشي اقدام كنند و مردم را بيش ازاين نااميد نكنند .
لازم به ذكراست : كل اعتبار اين سالن ورزشي 280 ميليون تومان بوده كه 50 ميليون تومان آن درسال 83 ازاعتبارات رياست جمهوري ، 30 ميليون تومان ازاعتبارات استاني و 200 ميليون تومان نيزدرسال جاري ازاعتبارات استاني تامين شده است .