فرماندارميبد برحفظ مسيرسيلاب ها در سطح شهرتاكيد كرد

محمد رضا رجايي فرماندارميبد در اين بازديد با ابرازگلايه ازمسئولين ذيربط ، برحفظ مسيرهاي سيلاب درسطح شهرستان ميبد تاكيدكرد و افزود : شهرداري و مسئولين ذيربط ، اهتمام جدي دراين راستا داشته باشند .

گفتني است : تجاوزبه حريم مسيل ها درسطح شهرستان و ريختن نخاله هاي ساختماني و مسدودكردن پل ها و مسيل هاي سطح شهرپيگرد قانوني دارد و كساني كه به پركردن مسيل هاي سطح شهر اقدام نمايند برخورد قانوني مي شود .