فرماندارميبد ازمجتمع خدماتي بين راهي دركمربند غربي شهرستان ميبد بازديد كرد

اين مجتمع درزميني به مساحت 10 هكتارو دردو فازدرحال اجراء مي باشد .

گفتني است : در فازاول اين پروژه تعداد 100 باب مغازه خدماتي ، فني ، همچنين مسجد ، رستوران ، كارخانه يخ ، فضاي سبز، حمام و خوابگاه رانندگان ، پمپ بنزين و سايت گازو پاركينگ  با 30 درصد پيشرفت كاري و با  هزينه يك ميليارتومان درحال اجرا ء مي باشد .
همچنين درفازدوم اين پروژه شامل 4 نانوايي ، فضاهاي برگزاري نمايشگاه ، هتل 10 طبقه وسالن چند منظوره با زيربناي 20 هزارمترمربع ، فضاهاي بازتفريحي درنظرگرفته شده است.

عليخاني مديرعامل اين پروژه ضمن قدرداني ازپي گيريهاي فرماندارو مسئولين استان و شهرستان و بازديد ازروند پيشرفت كاري گفت : اين پروژه اولين پروژه ممتازبين راهي درسطح كشوراست كه با هدف ارائه خدمات رفاهي و تفريحي به شهروندان اجراء مي شود و براي تكميل كامل اين پروژه بيش از16 ميليارد تومان ديگرنيازهست و انتظارمي رود با سرعت كاري كه وجود دارد اين پروژه حداكثرتا 30 ماه ديگربه بهره برداري برسد