معاون فرماندار ميبد :


فلاح تصريح كرد : در طرح مذكور كه با استفاده از نرم افزار  ARC GISدر حال انجام مي باشد مناطق حادثه خيز در برابر حوادث طبيعي و غير طبيعي شناسايي شده و راههاي دسترسي و همچنين امكان سنجي هاي لازم صورت مي گيرد در ضمن بررسي هاي آماري كه در حال حاضر دور از ذهن به نظر مي رسد با طرح مذكور به سهولت قابل دسترسي خواهد بود .
وي همچنين افزود : مجموعه اطلاعات ساختماني عرصه و اعيان ، طبقات ، نوع و ساير اطلاعات شناسنامه اي از تمامي واحدهاي موجود در شهر در لايه هاي متعدد قرار گرفته و در فاز يك مورد تأئيد قرار گرفته است .
 وي ادامه داد : تشكيل سامانه GIS   و ستاد بحران در فرمانداري همكاري شهرداري و بخشداري در بروز كردن اطلاعات ساختماني شهر و بررسي و تصويب نهايي در استان و برگزاري مانور دورميزي براي حوادث خاص جزء برنامه هاي مصوب اين جلسه بود .