معاون فرماندارميبد :


وي در خصوص ضرورت تشكيل اين جلسه بيان داشت : با توجه كاهش جذب شير در سطح شركتهاي پخش غير مجاز و خرده فروشي و مشاهده موارد متعدد تب مالت ادامه ساماندهي جذب و عرضه شير در دستور كار قرار گرفت .
معاون فرماندار ادامه داد : افزايش تعداد شركت جذب شير از شهرستان و رعايت كليه نكات فني و بهداشتي در جمع آوري گام اول در حفظ سلامت شير است . توجه به حمايت از توليد كنندگان و دامداران با حمايت و پشتيباني شركتهاي شير گام بعدي است كه موجب افزايش آمار توليد شير شهرستان خواهد شد .

فلاح اشاره داشت : در گام سوم ايجاد مراكز عرضه بهداشتي شير و لبنيات كه صرفا به عرضه اين محصولات مي پردازد همراه با برخورد قانوني با ساير مراكز مختلف عرضه شير در دستور كار مركز بهداشت قرار گرفت . مقرر شد اين طرح از خيابان امام آغاز و سپس در كل شهر اجرايي گردد تا چرخه توليد جذب و پخش مناسب و بهداشتي براي شير و لبنيات شهرستان فراهم شود .