درمراسمي درشهرستان ميبد دكترمريم السادات نيلچيان به عنوان رئيس جديد بيمارستان امام جعفرصادق (ع) ميبد معرفي شد

دراين مراسم دكترميرمحمدي رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان يزد ضمن تقديرو تشكراززحمات دكترحسين ملانوري شمسي ، دكترمريم السادات نيلچيان را به عنوان رئيس جديد بيمارستان امام جعفرصادق (ع) معرفي كرد .

ميرمحمدي دراين مراسم برارتقاء كيفي وكمي خدمات اورژانسي ، درماني بيمارستان تا كيد كرد و افزود : مردم ولي نعمت ما هستند و بايد براي رضايت تك تك آنها ، دربيمارستانها تلاش شود .

وي همچنين خاطرنشان كرد : ظرفيت خدمات پرستاري دراين بيمارستان وجود دارد و بايد با افزايش كيفيت خدمات پزشك متخصص با تعرفه دولتي دربيمارستان تلاش شود .

محمد رضا رجايي فرماندارميبد نيزدراين مراسم ضمن تقديرازتلاشهاي دكترحسين ملانوري انتصاب شايسته دكترمريم السادات نيلچيان به سمت ريئس جديد بيمارستان امام صادق (ع) ميبد را تبريك گفت و افزود : انتظارداريم ؛ همه مسئولين استان و شهرستان و همچنين پزشكان و پرستاران درتحقق اهداف رئيس جديد بيمارستان با وي همكاري مداوم ومستمرداشته باشند .