با پيگيريهاي انجام شده از طرف فرمانداري :

 

118 هزارو 755 مترمربع ازاراضي ملي كه به تصرف يكي واحدهاي كوره آجرپزي مجاورشهرك صنعتي جهان آباد ميبد درآمده بود؛ پس از4 سال پي گيري مستمر سرانجام با حكم اجراي احكام دادگستري وهمكاري نيروي انتظامي ، حصارهاي اين اراضي تخريب وبه دامن ارضي دولتي بازگشت .