معاون فرماندار :


ساماندهي وضعيت فضاي اطراف جهت حفاظت از جاده  درين و تأمين خروجي مناسب جهت سيلابهاي موجدار منطقه براي چاه درين نيز در اين بازديد در دستور كار اداره راه و ترابري قرارگرفت .

اين پروژه با اعتباري بالغ بر هفت هزار ميليارد ريال و طي دو سال ساخته شده است .