به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد:  طي شش ماهه اول سال 93 دو دوره آموزشي در شهرستان ميبد در حال برگزاري  است . آشنايي با نرم افزار كامپيوتري ( آماري ) spss  و كمك هاي اوليه و امداد ( عمومي و پايه ) از جمله دوره هايي كه آغاز شده و در حال حاضر نيز ادامه دارد .

همچنين با همكاري فرمانداري اردكان دو دوره آموزشي ، زبان انگليسي و آمار كاربردي در اردكان برگزار شد . همچنين در نظر است دو دوره آموزشي نيز طي ماه مهر در فرمانداري ميبد تشكيل گردد .