تا پايان هفته آينده


در حال حاضر كار مرمت اين ساختمان آغاز شده و تا هفته آينده بخشداري در آن واحد مستقر  خواهد شد . براساس تقسيمات كشوري بفروئيه از دهستان  به شهر ارتقاء يافته و شهرداري آن نيز به زودي افتتاح خواهد شد .