بازديد فرماندار ميبد از پروژه هاي عمراني شهرستان

محمدرضا رجائي پس از بازديد از پروژه هاي عمراني شهرستان گفت : با توجه به بازديدهايي كه از پروژه هاي عمراني صورت گرفته ملاحظه شد كه نظارت بر اين پروژه ها در سطحي ضعيف اعمال مي گردد و اين در حالي است كه استان يزد بر روي كمربند زلزله واقع شده و احتمال وقوع زلزله در شهرستان ما نيز وجود دارد و لذا ناظرين پروژه ها بايد به دقت اجراي ضوابط فني و آئين نامه 2800 را كنترل و اعمال نمايند .

فرماندار ميبد ادامه داد از سوي ديگر بي توجهي و سهل انگاري در اين زمينه نه تنها باعث اتلاف و به هدر رفتن مصالح ساختماني و سرمايه هاي ملي كشور مي گردد بلكه مهمتر از آن خطرات جاني را نيز به دنبال دارد  ايشان اظهار نمودند بعد از زلزله بم و تلفات ده ها هزار نفري كه شاهد بوديم ديگر تحمل اين گونه سهل انگاريها دشوار است .