معاون فرماندار ميبد :


مهندس عليرضا فلاح با بيان اينكه با بازگشايي مدارس درمهرماه ، و رفت وآمد دانش آموزان ودانشجويان ،‌عطرشكوه هاي تعليم وتربيت درمدارس پيچيده و فضاي خاصي برشهرستان حاكم مي شود تصريح كرد: اين حال وهوا وپويايي آسيب هايي دارد كه بايد شوراي ترافيك ضمن تعامل با دستگاهاي ديگروفرهنگ سازي دراين زمينه ازاين آسيب ها جلوگيري كند.
ساماندهي مدارس سطح شهر، اجراي طرح خط كشي خيابانها ،‌نصب تابلو عبوردانش آموزان ،‌ برگزاري همايش توجيه خانواده ها وسامان دهي حمل ونقل تاكسي راني وميني بوس راني براي خدمت رساني وسرويس دهي به دانش آموزان ازمصوبات اين جلسه بود . دراین مرحله پنج مدرسه به عنوان نمونه  انتخاب وساماندهي مي شود.
معاون فرماندارميبد درادامه ازاجراي طرح ميدان پايانه درميبد خبرداد وافزود: اين ميدان بعنوان بزرگترين ميدان شهرقراراست درمقابل پايانه وشهرك كارگاههاي مزاحم شهري به اجرا دربيايد .