معاون فرماندار :

 


وي تصريح كرد :  طي يكسال گذشته خدماتي خوبي  انجام شده كه شامل : ساماندهي شركت تعاوني دامداران ميبد ( كه اين شركت را  از حالت تقريبا ورشكسته خارج نمود با پيگيريهاي اقاي بنا و مجموعه حمايتهاي فرمانداري و بدهيهايش در حال تسويه شدن مي باشد و خطر تعطيلي  ايستگاههاي شير به فراموشي سپرد ، راه اندازي و پشتيباني از مجموعه بلدرچين داران شهرستان، پيگيري انبار مرغداران شهر و حمايتهايي لازم ، ايجاد كارگاههاي حمايتي ، پيگيريها در راستاي ايجاد سردخانه براي بلدرچين داران و مرغداران ، ساماندهي وضعيت داخلي اداره،پيگيري نصب شبكه دولت،تامين ماشين و ساماندهي چارت پرسنلي دراين مدت مي باشد .
 

 

مهندس فلاح  ضمن  تقدير و تشكر از مديريت ايشان گفت : در خصوص فعاليتهاي خوب ايشان  فرماندار هم لوح تقديري را جهت اقدامات خوب ايشان طي مراسمي اهداء مي كند  .
 

 

وي ادامه داد : برنامه هايي در دستور كار قرار گرفته كه شامل  تشكيل نظام صنفي براي تعاون روستايي كاري است كه بخشي از مشكل كشاورزي شهرستان را حل خواهد كرد ،  در اين جلسه مصوب گرديد فرمانداري زميني در سايت ادارات تحويل اين تعاوني گردد و ساختمان جديد اداره تعاون جديد برنامه ريزي شود.