هدايي رئيس ستاد انتخابات شهرستان ميبد :


وي بيان داشت : نتايج بررسي در خصوص تأئيد و يا رد صلاحيت نامزدها از طريق فرمانداري به صورت مكتوب به آدرس داوطلبان ارسال گرديد و داوطلبان رد صلاحيت شده از تاريخ 29/2/92 لغايت 1/3/92 به مدت چهار روز فرصت خواهند داشت شكايت خورد را به هيأت نظارت استان تحويل نمايند
ايشان ادامه داد :  رسيدگي و بررسي نهايي هيأت نظارت استان به شكايات داوطلباني كه توسط هيأت اجرايي يا هيأت نظارت رد صلاحيت شده اند به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت كه از طريق فرمانداري شهرستان اعلام خواهد شد .
وي در خصوص نتايج افزود : تا كنون بر اساس نتايج اعلام شده 5 نفر انصراف داده اند ، دو نفربه علت عدم استعفا نمي توانند در انتخابات حضور داشته باشند و يك نفر هم به دليل مدرك تحصيلي در حوزه شهر ميبد و در شهر بفروئيه هم 1 نفر از داوطلبان انصراف خود را اعلام داشته و صلاحيت يك نفر ديگر نيز هنوز قطعي نشده  . در حوزه روستايي از 99 نفر ثبت نام شده 4 نفر انصراف و صلاحيت 6 نفر نيز هنوز محرز نشده .   

رئيس ستاد انتخابات ميبد در خصوص تعداد صندوقهاي شهري و روستايي همچنين بيان داشت : امسال 69 شعبه صندوق ثابت و سيار كار اخذ رأي در شهرستان ميبد را برعهده خواهند داشت .