گزارش تصویری از انتخابات میبد

جلوه هایی از آغاز انتخابات و تحویل صندوق های رای به اعضای شعب انتخابات درمیبد و همچنین جلوه هایی از شکوه انتخابات شهرستان را در ادامه ببنید.