آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه شهر ندوشن

بدين وسيله به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابيه شهر ندوشن بخش ندوشن ميرساند که صحت انتخابات در اين حوزه انتخابيه مورد تأييد قرار گرفت و در نتيجه افراد نامبرده زير :
1_آقای مهدی جعفری ندوشن نام پدر حيدرعلي دارای 618 رأی
2_آقای عباسعلي عسكری ندوشن نام پدر حيدر دارای 604 رأی
3_خانم شايسته عربي ندوشن نام پدر اکبر دارای 552 رأی
4_آقای محمد عسكری ندوشن نام پدر حيدر دارای 542 رأی
5_آقای محمدحسن جعفری ندوشن نام پدر حسين دارای 524 رأی
 
به عنوان اعضای اصلى و
 
1_خانم آزاده جعفری ندوشن نام پدرنجات على دارای 456 رأی
2_آقای حسين جعفری ندوشن نام پدرعباسعلي دارای 453 رأی
3_آقای سيدمحمدحسين موسوی ندوشن نام پدرسيديوسف دارای 376 رأی
به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر انتخاب شدند .
 
اينک در اجرای بند 2 ماده 73 آيين نامه اجرايى انتخابات شوراهای اسلامى شهر چنان چه کسى به تأييد صحت برگزاری انتخابات معترضباشد مى تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار اين آگهى شكايت خود را به هيأت نظارت استان مستقردر استانداری اعلام نمايد .
 
حسين فلاح يخداني
فرماندار و رئيس هيأت اجرايى شهرستان ميبد