"محمود فرزندي" به عنوان دبير كميسيون آرد و نان شهرستان منصوب شد

 اولين جلسه اي كه با حضور دبير جديد كميسيون در محل فرمانداري ميبد برگزار شد 9 مورد به تصويب اين كميسيون رسيد كه جريمه نقدي از سيصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال و قطع سهميه نانوايان متخلف از مصوبات اين جلسه بود .

شايان ذكر است در اين جلسه مصوب گرديد علاوه بر جريمه نانوايان متخلف از خبازان نمونه تقدير تشكر شود ، بر همين اساس مقررشد ، 5 نانوايي شهرستان كه نان با كيفيت پخت مي نمايند مورد تشويق قرار گيرند .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ميبد آقاي "محمود فرزندي" بعد از اولين جلسه كميسيون آرد نان شهرستان كه به دبيري ايشان تشكيل شد اظهار داشت شهروندان مي توانند جهت طرح شكايات خود با تلفن 7752220 داخلي 215 تماس حاصل نمايند .

وي افزود شهروندان مي توانند طرحها و پيشنهادات جديد خود را نيز به كميسيون آرد ونان شهرستان جهت بررسي در اين كميسيون ارسال نمايند .