وضعيت امكانات بيمارستانهاي دولتي يزد بهتر از خصوصي هاست

" سيد جليل ميرمحمدي " روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در ميبد اظهار داشت: اين برتري وضعيت،از تغذيه اين بيمارستان ها از سوي دولت نشات مي گيرد.

وي افزود: تمام بيمارستان هاي دولتي در استان يزد از حداقل هايي برخور دارند كه مطابق با استاندارد كشوري است.

ميرمحمدي تصريح كرد: علاوه بر امكانات ، در بيمارستانهاي دولتي 5/2 تا 3 برابر بيمارستان هاي خصوصي نيروي انساني فعاليت دارند.

رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، شرايط و امكانات بيمارستانهاي وابسته به اين دانشگاه را نيز مطلوب ارزيابي كرد.

وي گفت: اشغال بيش از 35 درصد تخت بيمارستان هاي استان توسط بيماران غيربومي نشان از سرآمدي استان يزد در بخش درمان كشور دارد.

ميرمحمدي همچنين از راه اندازي سيستم "آنژيوگرافي" با هزينه اي بالغ بر يك ميليارد و يكصد ميليون تومان در بيمارستان افشار يزد خبر داد.

وي همچنين از پزشكان و پرستاران خواست با ديد يكسان به بيماران بنگرند و تفاوتي در ارائه خدمات قائل نشوند.