از شهرستان ميبد آقاي سعيد اشتري كه به عنوان كارآفرين برتر استان يزد در زمينه صنايع دستي معرفي شده بود لوح تقدير و تنديس جشنواره را از دست رياست جهانگيري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و جهانگردي و صنايع دستي دريافت نمود .
وي ضمن احياء و راه اندازي مجدد اين هنر منحصر به فرد در كشور و راه اندازي كارگاه زيلو موجب اشتغالزايي مستقيم 15 نفر گرديده بود .
اشتري  كارآفرين برتر ايران از سال 1384 كارگاه خود را داير و علاوه بر آموزش بيش از 50 نفر تعداد 30 نفر از زيلو بافان ميبدي را با همكاري سازمان فني و حرفه اي موجبات بيمه خدمات درماني آنها را فراهم نموده .

فعال نمودن زنان در اين هنر، تهيه نقشه زيلو ،  بافت روكش صندلي و مبل و كابردي نمودن اين دست بافته از جمله فعاليتهاي اين كارآفرين ميبدي بوده است .