همزمان با سراسركشور مانورزلزله با عنوان مانورولايت دردبيرستان خديجه كبري ميبد برگزارشد

محمد رضا رجايي فرماندارميبد دراين مراسم با اشاره به قرارگرفتن كشوردرخط زلزله تاكيد كرد: بايد اقدامات لازم دربحث مناسب سازي  زيرساخت ها و موضوع آموزش ودرمان صورت گيرد

اين مانوربا هدف افزايش سطح آگاهي دانش آموزان درخصوص وقايع زلزله و چگونگي خونسردي و برخورد با حوادث مثل زلزله وحوادث غيرمترقبه انجام گرفت