فرماندارميبد :


رجايي درادامه با اشاره به جنگ افروزي هاي امريكا درمنطقه وبهانه هاي اخيراستكباردرحمله به سوريه گفت : امريكا براي تامين امنيت پايداررژيم جعلي صهيونيستي مي خواهد جنگ جديدي را درمنطقه آغازكند اما اين جنگ هم درصورت وقوع همانند جنگ هاي گذشته ، موجب پايداري جبهه اسلام ومقاومت خواهدبود.
فرماندارميبد دربخش ديگري ازسخنان خود درآستانه سي وسومين سالگرد جنگ تحميلي كه  در29 شهريور59 توسط رژيم بعث عراق برعليه كشورمان صورت گرفت  گفت: انقلاب اسلامي برخلاف نظريه غربي ها ،‌ درشرايطي ناباورانه در22 بهمن 57 به پيروزي رسيد وغربي ها  ازهمان ابتدا تمام ابزارهاي خود را ازجمله تحريك گروهك هاي دست نشانده منافقين ، فدايي ، كومله ، پيكار وگروهاي اقليت واكثريت به كارگرفتند وبا برپايي قائله تركمن صحرا ، حزب خلق مسلمان تبريز و كردستان درصدد نابودي نظام وانقلاب شدند.
وي كودتاي نوژه وطبس را ازديگرنقشه هاي استكباردرفروريزي انقلاب اسلامي برشمرد وتصريح كرد : اما استكبارعليرغم بكارگيري همه طرح ها ونقشه ها نتوانست انقلاب نوپاي ايران اسلامي را فرو ريزد وبه اين نتيجه رسيد كه جنگ تمام عياري را با تحريك رژيم بعث عراق به ملت مظلوم ايران تحميل كند كه با حضوروايثارگري هاي ملت وجوانان اين مرز و بوم اين جنگ هم عملا مايه پايداري نظام شد وتوانستيم كل دنياي استكباررا به تسليم وا داريم .
رجايي با اشاره به بهانه هاي واهي امريكا دربرپايي جنگ جديد درمنطقه تصريح كرد: درصورت وقوع جنگ جديد بازهم امريكا ضررخواهد كرد وموجب تقويت وپايداري اسلام ومسلمين خواهد بود .
محمدرضا رجايي با اشاره به بيداري هاي اسلامي درمنطقه خاطرنشان كرد : درنتيجه انقلاب اسلامي توانست پيام آزادي بخش خود را به دنيا عرضه كند. بيداري اسلامي كه امروزدشمن خطرآن را احساس مي كند ازنتايج انقلاب اسلامي ايران است .
رجايي با بيان اينكه امروزملل مسلمان درمنطقه ديگرحاضربه فرمانبري ازاستكبار نيستند افزود: با بيداري اسلامي ،‌ملل مسلمان از يوغ استكبارنجات پيدا كردند به همين دليل است كه غربي ها به دنبال اين هستند كه سوريه را كه درخط مقدم جبهه مقاومت است با چالش روبرو سازند .
وي بكارگيري همه توانمندي ها وظرفيت هاي غربي ها وامريكايي ها درمنطقه رابا هدف تامين امنيت پايدار رژيم جعلي صهيونيستي خواند وتصريح كرد: امريكايي ها عليرغم مخالفت افكارعمومي با جنگ جديد ،‌ با هدف تامين امنيت پايداربراي رژيم صهيونيستي به دنبال جنگ جديدي برعليه مقاومت به ويژه عليه كشورسوريه هستند .
رجايي بااشاره به سخنان جان كري  وزيرخارجه امريكا گفت : وزيرخارجه امريكا براي دفاع ازانسانيت سخن مي گويد درحالي كه همه مي دانند كشوري كه درخط مقدم جنگ ايران وعراق به دفاع ازصدام نمود وجريان حلبچه وبمباران سردشت را رقم زد امريكايي ها بودند .
فرماندارميبد درادامه عملكرد سازمان هاي حقوق بشررا دستمايه ايي براي امريكا دانست وافزود: اين سازمانها بعد ازجنگ جهاني دوم به چيزي جزمنافع غرب فكرنمي كنند .
سرهنگ زارع فرمانده ناحيه مقاومت بسيج ميبد هم با اشاره به برنامه هاي هفته دفاع مقدس درميبد گفت : بيش از40 برنامه درهفته دفاع مقدس برگزارمي شود كه افتتاح پايگاه طلاب ، يادمان 400 شهيد ميبد ،‌همايش تجليل ازرزمندگان ميبد ، برگزاري يادواره شهدا،‌ همايش پياده روي ،‌مسابقات وبلاگ نويسي ،‌ خشنويسي زنده وبرگزاري نمايشگاه درپارك ها بخشي  ازاين برنامه ها مي باشد.