معاون فرماندار ميبد :


 

وي افزود : ادارات در اين خصوص برنامه هايي را در حوزه كاري خود ارائه مي دهند كه شاخص هاي عمده در نظر گرفته شده شامل  1-  ارائه برنامه بلند مدت 2- ترسيم وضع پنج سال گذشته و ارزيابي  وضع موجود و بررسي شاخصهاي ارتقاء مي باشد .

 

وي ادامه داد : هدف از اين طرح الحاق شهرستان ميبد به كميته جامع ايمن جهاني در راستاي جذب بيشتر گردشگر و ورود ميبد به سيستم جهاني . برحسب بررسي هاي اوليه انجام شده بسياري از كارهاي انجام شده در اين قالب بوده و با جمع بندي و آمار نگاري ما مي توانيم هرچه سريعتر به اين ليست بپيونديم .

مهندس فلاح همچنين گفت : تقسيم كار ادارات انجام شده و بيش از 12 اداره عضو اين كميته هستند و طي اين جلسه مصوب گرديد ظرف يكماه گزارشات وضعيت موجود ،  وضعيت ارتقاء و برنامه آينده را مورد بررسي قرار دهند و با تعاملي كه فرمانداري با ادارات دارد هماهنگي هاي لازم در اين خصوص انجام شود .