رئیس هیئت اجرایی انتخابات میبدسید جمال سجادی پور فرماندار میبد و رئیس هئیت اجرایی انتخابات در جمع نمایندگان فرماندار در انتخابات گفت : نمایندگان فرماندار در شبعه های اخذ رای در انتخابات حکم فرماندار را دارند.
سجادی پور با بیان اینکه نمایندگان فرماندار باید آماده سازی شعبه های اخذ رای را یک روز قبل از اخذ رای مدیریت کنند گفت :  نظارت بر فرایند ثبت و اخذ رای ، تامین نیازهای شعبه و تشریح وظایف آنها، معرفی اعضای شعبه به یکدیگر ،  چینش صندلی های اعضای شعبه با فاصله از وظایف نمایندگان فرماندار در شعبه های اخذ رای می باشد .
فرماندار میبد تصریح کرد : نمایندگان فرماندار روز جمعه یازده اسفند باید ساعت 6 در فرمانداری حضور و پس از تحویل صندوق اخذ رای و تعیین تکلیف در ساعت 7 صبح در شعبه های اخذ رای حاضر باشند .
رئیس هئیت اجرایی انتخابات بر پاکسازی اطراف شعبه های اخذ رای از هرگونه تبلیغات نامزدها و تامین امنیت شعبه تاکید کرد و گفت : نمایندگان فرماندار و دست اندرکاران انتخابات در شعبه های اخذ رای هرگونه مشورت و یا نوشتن رای ، مردم را که از سواد خواندن و نوشتن برخوردار نیستند را ندارند و باید این افراد همراه داشته باشند . 
سجادی پور خاطرنشان کرد : 67 شعبه اخذ رای در شهر میبد برای اخذ رای مردم پیش بینی شده است که برای هر شعبه یک نماینده فرماندار برنامه ریزی شده است .
وی گفت: از این تعداد 55 شعبه ثابت و 12 شعبه سیار می باشد