نماينده مردم تفت وميبد درجلسه شوراي ترافيك تسريع درتكميل يك باند ازكمربند غربي را ضروري دانست

نماينده مردم تفت وميبد ، يكي ازمشكلات كشوررا خسارت جاني و مالي بين راهي و مسائل حمل ونقل بيان كرد وافزود : به ازاي هر100 هزارنفر 35 نفرتلفات جاده ايي به صورت فوتي دركشوروجود دارد .

حجت الاسلام يحيي زاده خاطرنشان كرد : 25 هزارنفردرسال تلفات جاده اي  دركشوروجود دارد درحالي كه دركشورهاي مثل تركيه آمارتلفات 7هزارنفرمي رسد .

وي تلفات جاني درميبد را نيزدرسال گذشته 90 نفربيان كرد و افزد : درچند هفته گذشته شاهد خسارت جاني ومالي چندين نفرازهمشهريان را درمسيرجاده ترانزيت كه ازداخل شهرعبورمي كند بوديم .

نماينده مردم تفت و ميبد با اشاره به بحث ورودي و عبورجاده ازسطح شهرميبد ، تسريع درحداقل يك باند ازكمربند غربي را با ايمن سازي ضروري دانست و برتقاطع غيرهمسطح نيزتاكيد كرد . حجت الاسلام يحيي زاده همچنين تاكيد كرد : براي كاهش خسارت جاده ايي كه يكي ازطرح ها ي ملي است بايدنهايت سعي و اهتمام صورت گيرد و همان طوركه براي نقاط حادثه خيز درجاها ي مختلف جاده ايي  تصميماتي است ؛ درشهرميبد هم نقاط حادثه خيز شناسايي و با نصب تابلو ايمن سازي شود .

وي تاكيد كرد : نبايد اينقدربا كشورهاي ديگرفاصله داشته باشيم و بايد با تدابيرو راهكارهاي مناسب ،  فرهنگ سازي و جلو گيري ازتخلفات،  بدنبال سخت افزاري زيرساختها باشيم .

لازم به ذكراست : تامين تابلوهاي مورد نيازبراي نصب درنقاط حادثه خيزبلوارمدرس ( سنتو ) و نصب روفوژمياني درمسيربلوارآيت الله حائري ازميدان شهيد صدوقي تا سنگين خودرو توسط شهرداري به علت سبقت هاي غيرمجازازمصوبات اين جلسه بود .