نخستين همايش انجمن باغياران ميبد درمسجد جامع ميبد برگزارشد

فرماندارميبد  دراين همايش نگراني هاي شهردرخصوص آلودگي هاي صنعتي را خاطرنشان كرد و افزود : دربرابرنسل آينده جوابگو هستيم و بايد فضاي مناسبي را براي زندگي آنها ايجاد كنيم

عبدالعظيم پويا مديرعامل موسسه بنياد ميبدي  هم دراين همايش تشكيل " انجمن باغياران شهرميبد " را براي نخستين باردركشورامرلازم ومبارك بيان كرد وافزود : آبياران و دست اندركاران آب با عضويت دراين انجمن با همفكري و همياري ،  باغات و فضاهاي سبزشهررا توسعه خواهند داد
سيد جلال عظيمي دخت رئيس جهاد كشاورزي ميبد هم توسعه كشاورزي و فضاهاي سبزرا تنها راه جلوگيري ازآلودگي هاي صنعتي درشهرستان ميبد بيان كرد
درپايان اين مراسم 70نفرازآبياران محلات مختلف ميبد با اهداي لوح سپاس تجليل شدند