فرماندارميبد


زمانيان درادامه ازراه اندازي سايت ساماندهي نانوايان دركشور واستان خبرداد وافزود : دراين سايت كليه مشخصات نانوايان ، ميزان سهميه آرد ،‌ميزان پخت وسايرفعاليت هاي آنها درطول روز، ماه وسال برنامه ريزي شده است .

محمدرضا رجايي فرماندارميبد هم دراين نشست با اشاره به تعطيلي تعدادي ازنانوايان سطح شهرگفت : با توجه به اينكه شهرستان ميبد بعد ازمركزاستان پرجمعيت ترين شهروقطب صنعتي استان است : ميزان سهميه آرد پاسخگوي نيازهاي شهرستان ميبد نيست . و شهرستان ميبد درمقايسه با شهرهاي قطب  كشاورزي نيازمند توجه بيشتري ازناحيه استان است .