معاون برنامه ريزي استاندار يزد بر توسعه منطقه ويژه اقتصادي يزد تاكيد كرد.

وي اظهار داشت:وضعيت موجود، شايسته منطقه اي با اين درجه از اهميت نيست.
بابايي از مسئولين منطقه ويژه يزد خواست تا به جمع بندي دغدغه ها و مشكلات موجود در اين زمينه بپردازندو در رفع مشكلات اهتمام ورزند.
رييس سازمان صنايع ومعادن استان يزد نيز در اين جلسه گفت:طرح هاي مرتبط با آمايش صنعتي استان در چهار محور نيازمندسرمايه،نيمه تمام ،ايجادي و بازسازي صنايع فرسوده بررسي مي شود.
" غلامرضا پورفلاح" افزود:"آمايش صنعتي" با توجه به كمبود آب در استان يزد نيازمند تعامل بيشتر دستگاه هاي استان است.
وي تصريح كرد: عدم تعامل موجب اختلال در روند جذب اعتبارات مي شود.
در اين جلسه ،آمايش 321طرح صنعتي و معدني به تصويب رسيد.