مديركل اموراتباع ومهاجرين استان يزد: براي ساماندهي اتباع خارجي بويژه افاغنه درميبد چاره ايي جزمشخص كردن محدوده نداريم

نيروي انتظامي بايد تمامي اتباع بيگانه اعم ازمجازوغيرمجازرا به سرعت ازسطح شهرجمع آوري و به اردوگاه تحويل دهد

هادي نسب مديركل امور اتباع ومهاجرين استان يزد هم در اين جلسه گفت : شهرستان ميبد داراي مهمانشهراست وبراي ساماندهي اموراتباع بيگانه درميبد چاره اي جزمشخص كردن محدوده مهمانشهر نداريم و بايد به سرعت حريم مهمانشهرافاغنه درميبد براي حصاركشي مشخص شود