مديرعامل فولاد ميبد معرفي شد

محمدرضا هدايي معاون فرماندارميبد دراين مراسم ضمن تبريك به مهندس محمدرضا اميد بخش گفت : اميدواريم با جديت و مديريتي كه درشما وجود دارد هرچه زودترشركت فولاد ميبد را با برنامه هاي خوب سروسامان دهيد وبه نتيجه مطلوب برسانيد

بهشتي مسئول سرمايه گذاراقتصاد نوين هم دراين مراسم گفت : كارخانه فولاد ميبد با مديريت جديد مهندس محمد رضا اميد بخش ، پس از10 ماه تعطيلي درآستانه راه اندازي است و با برنامه هايي كه داريم شركت را با توليد مداوم و اقتصادي استارت مي زنيم
وي درخصوص طرح توسعه شركت فولاد ميبد هم گفت : چند شركت خارجي دراين خصوص وارد مناقصه شده اند
مهندس محمد رضا اميدبخش هم دراين مراسم با اشاره به گذشته شركت فولاد گفت : شركت فولاد ميبد با همه مشكلات موجود درحال حاضردراختيارسرمايه گذاري قراردارد كه درسرمايه گذاري خود هدف و برنامه ايي را دنبال مي كند لذا هيچ نگراني وجود ندارد
مهندس اميد بخش  برانظباط درمحيط كار، ايمني دركار ، توليد بهينه و  كاهش هزينه ها درانرژي بويژه دربحث كك تاكيد كرد وافزود : درمحيط كاراين مباحث بايد به دقت مدنظرقرارگيرد
وي درخصوص طرح توسعه شركت فولاد ميبد هم گفت : دربخش توسعه هم استعدادهاي هنگفتي دراستان يزد و منطقه ميبد وجود دارد كه بايد ازآن بهره برد ؛  ولي دروضعيت فعلي راه اندازي سالم ، توليد مطمئن و اقتصادي مورد نظراست

كارخانه فولاد ميبد درحال حاضر داراي470 نفرنيروي شاغل مي باشد كه حدود 10 ماه است  به علت كمبود مواد اوليه تعطيل شده است