فرماندار ميبد در جمع روساي ستاد كانديداهاي رياست جمهوري


 

رجاي فرماندار ميبد در ابتداي اين جلسه بيان داشت : بنده به سهم خودم از تمامي عزيزاني كه در ستادهاي انتخاباتي فعاليت دارند  كمال تشكر دارم و اميدوارم بقيه كانديداها نيز ستادهاي خود را فعال نمايند . وي همچنين افزود :  كساني كه در ستادهاي انتخاباتي و با هدف خدمت به انقلاب فعاليت مي كنند اجر دنيوي و اخروي خواهند داشت .

وي با اشاره به مردم سالاري ديني در نظام مقدس جمهوري اسلامي گفت : اوج خدمت گذاري در انتخابات است چرا  كه انتخابات در نظام  دموكراسي ديني مهمترين نشانه مردم سالاري است و اين  عقلا و شرعا  برهمگان واجب است كه شركت داشته باشند .
در اين جلسه همچنين هدايي رئيس ستاد انتخابات شهرستان ميبد در خصوص برگزاري انتخابات و چگونگي  برگزاري انتخابات نكاتي را يادآور شد .
در ادامه شمعخاني نيز مطالبي را جهت برگزاري هرچه بهتر انتخابات خطاب به روساي ستاد نامزدها در شهرستان ميبد متذكر شدند .
در اين جلسه آقايان انصاري ، خواجه ، محسن زاده ، فلاح به عنوان روساي ستاد انتخاباتي نامزدها حضور داشتند . شايان ذكر است تا كنون 5 ستاد تبليغات انتخاباتي كانديداهاي رياست جمهوري فعال شده است .