سيد علي رفاهي معاون پيشگري ازوقوع جرم  دادگستري استان يزد دراين نشست با تشريح قوانين ، جرائم وتخلفات انتخاباتي گفت : آنچه درانتخابات مهم است رعايت موازين قانون است وهراقدامي بايد طبق مررقانون باشد

رفاهي افزود: حفظ متانت وهوشياري درمقابل فتنه هاي دشمنان ،‌ دوري ازجنجال آفريني وتوجه به عزت نفس وكرامات انساني بايد درانتخابات مورد توجه باشد
فرماندارميبد هم حضورحماسي ، فراگيروباشكوه درعرصه انتخابات را امري حياتي براي نظام مقدس جمهوري اسلامي وملت ايران دانست وافزود: اين حضورحماسي مايه افزايش عزت وسربلندي واستحكام نظام و تقويت جبهه مقاومت خواهد شد
وي تصريح كرد : با هوشمندي ودرايتي كه ازملت بزرگ ايران داريم يقين داريم كه در24 خرداد ماه با حضورگسترده وبا انتخاب آگاهانه حماسه سياسي ديگري را خلق خواهند كرد
حجت الاسلام حسني مسئول دفترامام جمعه ميبد هم دراين نشست گفت : درمباني ديني واسلامي ما ، پذيرش يك مسئوليت درجامعه ديني طعمه نيست بلكه امانت است كه بايد سالم تحويل گرفت وسالم به اهل اش تحويل داد بنابراين بايد كساني كه پا به عرصه حضورگذاشتند دربرابرمردم احساس تكليف كنند
وي درادامه افزود: همه بايد اخلاق انتخاباتي ورعايت موازين شرعي را دردستوركارخود قراردهندو ازهرگونه افترا وتهمت وتخريب يكديگرپرهيزكنند
محمدرضا هدايي ريس ستاد انتخابات شهرستان ميبد هم درابتداي اين نشست با ارائه گزارشي گفت : 18 درصد كانديداهاي چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي كشور،‌ شهري و 82 درصد روستايي هستند كه 4 درصد شركت كنندگان زن و 96 درصد مردهستند
هدايي افزود: درحوزه شهرميبد 58 نفرودرشهربفروئيه 18 نفرودرحوزه روستا 89 نفردرصحنه انتخابات حضوردارند